Az első magyar nyelvű könyv a kintornákról
magyar
Das erste ungarische Buch über die Leierkasten und Drehorgel
deutsch


A verkli, kintorna története
History of Barrel-organ and Barrel-piano
Geschichte dem Drehorgel, Leierkasten und Walzenklavier
Historie de Orgue de barberie


A verkli, kintorna szerkezete
Operation of Barrel-organ and Barrel-piano
Betrieb der Walzenklavier und Drehorgel
Operation, structure de l'orgue de Barbarie


Verkli, zenegép javítása, restaurálása
Reparation, restoration of barrel-organ, barrel-piano and music-boc
Reparatur, restaurierung dem Drehorgel, Leierkasten und Spielwerk
Réparation de orgue de barbarie, music machine


Zeneszolgáltatás
Music service
Music Service
Service de musique


A kintorna művészete - a kintorna a művészetekben
Art of Barrel-organ - Barrel-organ in Art
Kunst der Leierkasten - Leierkasten im Kunst
Art de l'orgue de Barbarie - Orgue de barbarie dans l'art


Virtuális verklimúzeum
Virtual museum of Barrel-organ and Barrel-piano
Virtuell Museum dem Leierkasten und Walzenklavier
Museé virtuel d' Orgue de barbarie


Verkli, kintorna az irodalomban
Barrel-organ and barrel-piano in Literature
Leierkasten und Walzenklavier im Literatur
Orgue d' barberie dans la littérature


Verklizene
Barrel-piano and Barrel-organ's music
Drehorgel, Leierkasten und Walzenklavier music
Musique d'orgue de Barbarie


Zenedoboz, zeneautomata
Music-box
Spielwerk und Spieldosen
Mechanice music


Ludwig Hupfeld és a Phonoliszt


Az első hazai zenegépmúzeum
The first hungarian Barrel-organ Museum
Die erste Music Machine Museum in Ungarn
Le premiére Musee Mécaniques des Machines Musicales en Hongrie